Toaletten 2023

Hej som flera av er redan märkt så har Bajja-Majjan tagits bort. Detta då Stadsbyggnadsförvaltningen inte anser att den får finnas där. Styrelsen har försökt påpeka att den inte är en bygglovpliktig byggnad och att den inte borde omfattas av tillsyn då Bajja-Majjan gynnar strandskyddets syften, utan att få gehör för detta. Styrelsen kan inte vidta ytterligare åtgärder i frågan, utom att uppmana missbelåtna medlemmar att kommunicera sin åsikt om fördelning av Stadsbyggnadskontorets budget till att utöva tillsyn som motverkar både miljö och det rörliga friluftslivet.


Här nedan följer dokumentation om ärendet angående Bajja-Majjan.
Det börjar den 28juni med ett mail ifrån Tillsynsenheten på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Hej,

Stadsbyggnadsförvaltningen har efter att ha observerar att det finns en skylt om privat badplats på strandskyddat område vid badplatsen Andalsbadet upprättat ett tillsynsärende. Ni får den här informationen i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Andalen 1:24. Bifogat finns ett informationsbrev om ärendet och den information som vi har startat vårt ärende utifrån.

Vi önskar nu att ni besvarar de frågor som finns i informationsbrevet så snart som möjligt, men senast nästa fredag 7/7. Svarar gör ni genom att besvara detta mejl.

Vänligen bekräfta att ni hr mottagit mejlet och informationen. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig på mejl eller telefon. Vänliga hälsningar

Xxx Xxx
Jurist
Bygglovavdelningen Tillsynsenheten

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen

Dessa bilagor var med.


Vårt första svar på detta var då nedan.


SBK svar. 12Juli

Hej,

Jag bifogar här förvaltningens bedömning gällande vårt tillsynsärende som gäller Andalens badplats. Sammanfattningsvis så har vi ingen anledning att ingripa mot skylten, men kommer att skicka den frågan vidare till stadsmiljöförvaltningen som är ansvarig för tillsynen enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Vi bedömer att toalettbyggnaden/utedasset som är placerat på Andalen 1:1 utgör en åtgärd som är förbjuden på strandskyddat område. För detta har ni möjlighet att inkomma med en ansökan om strandskyddsdispens.

Ni har möjlighet att yttra er över bedömningen senast den 25 augusti.

Jag jobbar resten av den här veckan och går sedan på semester och är åter tisdagen den 15 augusti. Har ni några frågor finns jag därför tillgänglig imorgon och på fredag samt från och med den 15 augusti igen. Vänliga hälsningar

Xxx Xxx
Jurist
Bygglovavdelningen Tillsynsenheten

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen


Med denna bilaga


Vårt svar på detta


SBKs svar 1september

Hej,

Jag vill först och främst förtydliga att det som jag skrev om att bajamajan utgör en åtgärd som är förbjuden på strandskyddat område inte är detsamma som att den nödvändigtvis kommer att behöva tas bort. Även fast den utgör en förbjuden åtgärd så får den fortfarande finnas kvar på platsen om ni får en strandskyddsdispens för den. Ni har alltså att välja på att antingen ta bort den eller ansöka om strandskyddsdispens för den för att få den frågan prövad.

Enligt våra flygfoton verkar bajamajan/boden ha varit placerad på sin nuvarande plats sedan 2016 och vi bedömer därmed att den är stadigvarande placerad på platsen. Den har tak och väggar, är avsedd för människor att visats i och är stadigvarande placerad på platsen och vi bedömer därmed fortsatt att den utgör en byggnad.

Frågan om en åtgärds förenlighet med strandskyddets syfte är en fråga som hanteras vid bedömningen om dispens kan beviljas, inte när det gäller om något är förbjudet på strandskyddat område. Förbudet på strandskyddat område omfattar alla byggnader (även de som är förenliga med strandskyddets syften), men för vissa byggnader är det möjligt att bevilja dispens. Att det har funnits en annan toalett vid badplatsen under lång tid påverkar inte bedömningen av den bajamaja/bod som detta nu avser eftersom den som ni skriver är placerad i en annan byggnad på badplatsen.

Som framgår av bedömningen så skulle det kunna finnas skäl till dispens just av de anledningar som ni har angett. Det vill säga att den förhindrar att besökande uträttar sina behov i naturen vilket skulle verka övergödande och att den bidrar till att fler kan komma till och utnyttja badplatsen i enlighet med strandskyddets syften. Detta är dock något som får prövas om ni inkommer med en ansökan.

Det som ni har angett i yttrandet ändrar alltså inte vår bedömning.

Ni har som sagt fortfarande möjlighet att komma in med en ansökan om strandskyddsdispens. Avser ni att göra det? Vänliga hälsningar

Xxx Xxx
Jurist
Bygglovavdelningen Tillsynsenheten

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen


Vårt svar på detta.

Hej

Det är tråkigt att höra att SBF avser att gå vidare med tillsyn avseende BajaMajjan, trots att det går emot de explicit uttalade syftena med för strandskyddets i miljöblaken. Strandskyddets syften är väldigt tydligt att gynna det rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden. En rölig BajaMajja vid en badplats gynnar uppenbart båda. Följden av er tillsyn är uppenbart negativ för strandskyddets syften.

Förutom att BajaMajjan inte är en byggnad som är avsedd att vistas i (förening har BajaMajjan enbart för att de med behov ska kunna uträtta dem där, utan att vidare vistas i denna) och är en lös oförankrad sak har föreningen påtalat att det inte är möjligt för föreningen att söka dispens för BajaMajjan som en byggnad. Badföreningen är en ideel förening, som enligt standskyddsreglerna är förbjuden möjligheten till finansiering från de som avses ha nytta av toalettfunktionen. Ni har själva konstaterat att föreningen inte tar ut avgift från de som besöker badplatsen. Det saknas således medel att bekosta de avgifter som ni själva påför nyttjare av era tjänster. Det torde inte heller gå att uppbåda något som helst engagemang från föreningens medlemmar att tvingas lägga ner arbete och möda på att söka strandskyddsdispens och bygglov för en lös BajaMajja, när de få engagerade i föreningen knappt klarar att uträtta Göteborgs Stad bristande strandstädning av ilandflutet skräp samtidigt som man ser Göteborgs Stads grundskoleförvaltning bedriva organiserad verksamhet på fastigheten som går utöver vad allemansrätten bjuder. Föreningen har heller inte rådighet över marken som BajaMajjan står på och skulle således inte kunna söka sådant bygglov, som du angett också skulle krävas. Regelverket och er tolkning av hur man utför tillsyn gör det därför omöjligt att ha kvar BajaMajjan. 

Från föreningen beklagar vi ni driver på detta tillsynsärende och ser med hot om brottsanmälningar och andra sanktioner ingen annan nöd än att ta bort BajaMajjan. Föreningen har bokat in avhämtning av BajaMajjan från uthyraren, som tyvärr inte kunde komma förrän under nästa vecka. Vi hoppas att ni kan avvakta beslut i tillsynsärendet tills dess för vi båda ska slippa omgång med beslut om förelägganden och vidare hantering.

Beträffande avgift för tillsyn hemställer vi att sådan inte ska utgå för denna tillsyn då föreningen dels varit lyhörd och beaktat era synpunkter, trots att föreningen anser att tillsynen inte utgår från förutsättningarna för tillsyn i lag, dels vore det obefogat och oproportionerligt att en liten ideell förening, som är förbjuden att ta ut sina kostnader av den allmänhet som nyttjar och tar del av strandskyddet, i sin tur ska erlägga avgift till det allmänna för att man så långt som möjligt värnar strandskyddets syften och bjuder allmänheten att ta del av dessa nyttigheter. Det blir väldigt bakvänt och för föreningen går det helt enkelt inte hop sig.

Vänlig hälsning

Mvh Clas Cronholm


SBKs svar 11sep

Hej,

Tack så mycket för återkoppling. Självklart kan vi avvakta till dess att boden blir upphämtad i veckan. Jag får be dig eller någon annan i föreningen att återkoppla till mig när den är borttagen och helst tillsammans med ett foto på platsen där den stod som visar att den är borta. Om vi tydligt ser att den är borttagen kommer vi att kunna avskriva tillsynsärendet. Vänliga hälsningar

Xxx Xxx
Jurist
Bygglovavdelningen Tillsynsenheten

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen

Vårt svar.

Nu är den hämtad.

Mvh Clas Cronholm


SBKs svar 11sep 2023Hej,

Tack så mycket för informationen. Då återstår ingenting att bedöma i vårt ärende utan jag har tagit ett beslut om att avsluta det. Beslutet kommer att skickas ut till er någon gång de närmaste dagarna.

Vi kommer dock, som jag har skrivit i tidigare kommunikation, att ta ut en avgift för vår handläggning. Det innebär att ni även kommer att få en faktura utskickad någon gång de närmaste dagarna. Vänliga hälsningar

Xxx Xxx
Jurist
Bygglovavdelningen Tillsynsenheten

GÖTEBORGS STAD
Stadsbyggnadsförvaltningen