Stadgar

STADGAR FÖR ANDALS BADFÖRENING U.P.A.

 

Dessa stadgar har blivit godkända på två på varandra följande möten 8/9 2012 och Årsmötet 25/5 2013. Första mötet godtog samtliga 11 medlemmar (en röst per hushåll) stadgarna. Andra mötet godtog samtliga 37 medlemmar stadgarna.

 

Föreningens namn, ändamål samt tomtens läge:

 • 1 Föreningens namn är Andals Badförening u.p.a.
 • 2 Föreningens ändamål och verksamhet är att förvalta tomten Andalen 1:24 i stadsdelen

Torslanda i Göteborgs stad, avsedd som badplats och fritidsområde för föreningens medlemmar.

 

Medlemsberättigade

 • 3 Föreningens verksamhetsområde är tomter med tillhörande fastigheter som har direkt eller indirekt utfart till Andalen.
 • 4 För att bli medlem i föreningen skall den ansökande äga fastighet eller vara mantalsskriven i föreningens verksamhetsområde.
 • 5 Medlemskapet är personligt och det kan bara finnas ett andelsbevis per hushåll

 

Styrelsens sammansättning och uppdragstid

 • 6 Föreningens styrelse skall ha sitt säte i verksamhetsområdet, definierat i § 3.
 • 7 Föreningens styrelse skall bestå av:
 • tre ordinarie ledamöter
 • två suppleanter
 • en revisor och en revisorssuppleant

Styrelsen väljs på två år varav två ledamöter avgår eller omväljs ena året och den tredje ledamoten det andra året, så att hela styrelsen inte avgår samtidigt. Likadant skall det vara för styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

 

Medlemsrätt och styrelseuppdrag:

 • 8 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när så anses nödvändigt.
 • 9 Kallelse till medlemssammanträde sker genom personlig kallelse per post eller genom anslag inom föreningens verksamhetsområde.
 • Kallelse skall skickas minst sju dagar före sammanträdet.
 • Extra sammanträde kan hållas när styrelsen så anser eller då minst 1/10-del av föreningens röstberättigade medlemmar – för att behandla viss angiven fråga – skriftligen fordrar detta.
 • 10 Minst ett ordinarie medlemssammanträde skall hållas årligen. Om endast ett möte hålls skall detta vara årsmöte.
 • 11 Styrelsen har rätt att fatta beslut då minst två av styrelsens ledamöter är närvarande
 • 12 Det är styrelsen uppgift att före den 1 juni presentera en förvaltnings- och revisionsberättelse över föregående års verksamhet.
 • 13 Föreningsmedlemmar har rätt att delta i föreningens angelägenheter på föreningssammanträde och enligt § 9.

 

Medlemskrav, insats och avgifter

 • 14 Den som vill bli medlem i föreningen och uppfyller kraven enligt § 3, 4 och 5 har att betala den insats som bestäms av föreningsstämman vid föreningens årsmöte. Ett medlemskap kostar 500 kr.
 • En årlig avgift per andel ska betalas för att täcka driftskostnader, investeringar och administration. Den årliga avgiftens storlek bestäms av föreningsstämman. 2013 var lägsta/högsta årsavgiften 200 kr för medlemmar.
 • Föreningsstämman får även besluta att extra avgift skall tas ut av medlemmarna om så skulle fordras. Extraavgiften får aldrig överstiga en gällande dubbel årsavgift.
 • I händelse av att medlemmen inte betalar fastställd årsavgift – har medlemmen ingen rätt att disponera föreningens egendom, se vidare § 18.  

Medlems ekonomiska förbindelse

 • 15 För föreningens förbindelser ansvarar medlem endast med insatt belopp.

 

Ansökan om medlemskap

 • 16 Ansökan om medlemskap i föreningen görs skriftligen till föreningens styrelse. För att kunna antas som medlem måste sökande uppfylla kraven enligt § 3,4 och 5 i stadgarna samt antas kunna följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

 

Ansökan om utträde ur föreningen

 • 17 Ansökan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till föreningens styrelse och behandlas på ordinarie medlemsmöte.
 • Återlämnande av andelsbevis medför, efter behandling under ordinarie medlemsmöte, att andelsavgiften återbetalas till det nominella (ursprungliga) värdet.
 • Medlem som inte längre uppfyller kraven enligt § 3, 4 och 5 har rätt att begära återbetalning av andelsavgift inom ett år från när förändringen inträffat (t ex vid flytt eller vid flera andelsbevis i hushållet).
 • Andelsägare äger inte själv rätt att överlåta andelsbevis.

 

Hantering vid utebliven medlemsavgift och uteslutning

 • 18 Medlem som inte betalar årsavgiften inom utsatt tid, eller agerar i strid med föreningens målsättning och stadgar, kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning tas med enkel majoritet av föreningsstämman.

 

Reglering kring gäster

 • 19 Föreningens medlemmar har rätt att ta med gäster till badplatsen och fritidsområdet. Boende i verksamhetsområdet enligt § 3 och 4 i stadgarna, som inte är medlemmar, kan inte tas med som gäster.

    Medlemmar ansvarar för sina gästers uppträdande vid badplatsen och i badet.

 

Beslut om föreningens upphörande

 • 20 Beslut om föreningens upphörande skall ske enligt bestämmelserna i föreningslagen.
 • Vid ev. försäljning av tomten skall köpeskillingen fördelas bland röstberättigade medlemmarna som innehar en andel i föreningen enligt § 3, 4, 5 och 14.
 • Ett beslut om försäljning av fast egendom är giltigt endast om samtliga röstberättigade har enats om beslutet eller då medlemmarna godkänt beslutet på två, på varandra efterföljande, föreningsstämmor.
 • Minst tre fjärdedelar av de röstberättigade på den senare av de två föreningsstämmorna måste acceptera stämmans beslut om försäljning av fast egendom ska kunna ske.

 

Ändring av stadgar

 • 21 För att ändra i Andals Badförenings u.p.a. stadgar krävs röstberättigade medlemmars (enligt § 3, 4, 5 och 14) godkännande på två, på varandra efterföljande, medlemstämmorna. Minst tre fjärdedelar av de röstberättigade på den senare av de två föreningsstämmorna måste acceptera stämmans beslut för att ändring av stadgar ska kunna ske.

 

Övrig reglering

 • 22 I den mån något inte regleras i dessa stadgar, ska lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas.