Historia

1948

Föreningen bildas vid ett medlemsmöte med Andal-Torslanda Egnahemsförening, klockan 19:30 fredagen den 17:e december 1948. Mötet hölls i Arbetarföreningens P:sal. Till föreningens första ordförande valdes Georg Karlsson. Styrelsen bemyndigades att avsluta inköp av en tomt i Torslanda, avsedd för badplats och fritidsområde för föreningens medlemmar. Medlemsantalet är 30.

1949

Turlista skrevs där 2 av föreningens medlemmar per vecka tjänstgjorde som ordningsmän vid badplatsen. 2 WV uppfördes av virke som en medlem skänkt till föreningen. En stenbrygga uppförs av medlemmarna. En stig fram till badet röjs. Arrendekontrakt skrivs för föreningens festplats med dansbana. Medlemsantalet är 49.

1950

Nöjeskommiten utökades till sex personer. Frågan om småbåtshamn diskuteras.

1951

Beslut att inhängna badplatsen togs. En medlemsförteckning sätts upp vid badplatsen. Ett brandförsäkringsbrev på tio år för dansbanan upprättas med Försäkringsaktiebolaget Svea-Nornan. Uppförandet av en badbrygga beslutas. Medlemsantalet är 54.

1952

Medlemmarna delas in i 4 grupper som turas om att ha tillssyn vid badplatsen och att ha hand om dansbanan och nöjesarrangemangen. Grupp 1 och 2 blev arbetsbefriade under året för att ta vid under nästkommande år. Sommarmötet hålls vid dansbanan även detta år. Föreningen håller Årsfest, Midsommarfest samt en fest där föreningens barnteatergrupp uppträtt. Badplatsgruppen har målat toaletterna och staketet, satt upp bryggan och tagit bort gungorna. Medlemsantalet är 56.

Här är även ett par bilder och skyltar från ca 1952.
Tack till Hans-Gunnar Samuelsson, vars far Lennart Samuelsson har målat dessa.

1953

Samarbetesmöten med Torslanda Havsbadskolloni, Torslanda-Sandviks Egna Hemsförening, Andals-Torslandas Egna Hemsförening, Hällsviks Badförening och Hjuviks Villaägares Förening. Lagfartshandlingarna för tomten Andalen 1:24 har godkänts av Länsstyrelsen. En lekplats hyrs av föreningen. Andal-Torslandas Egnahemsförening frågar om de får hyra dansplatsen. Medlemsantalet är 66.

1954

Visst sprängningsarbete har gjorts. Virke köptes in till både brygga och festplats. Verktygsbod och regnskydd efterfrågas. Inköp av livräddningsnojar och sjukvårdsväska efterfrågades. Badgrygga med svikt har byggts. 5-årsfest genomfördes. Första styrelsen erhöll en minnessak. Fler nycklar till badgrinden inköptes. Tre föreningsstämplar inköps. Ett ekonomiskt bidrag ges till Sandviks Badförening. Efter livlig debatt beslöts att ingen medlemsgräns skulle införas i Andalen, Kärr, Hålta för närvarande. Uthyrning av festplatsen möjliggörs. Ekonomisk hjälp till Sandviks simundervisning beslutas. Medlemsantalet är 72.

1955

En medlem avlider hastigt i början av året. Fföreningen skickade en krans och sstyrelsen närvarade vid hans jordfästning. En byggnad uppförs vid dansbanan. Föreningens första simskola genomförs med start 4 juli. Simskollärarinnan Fru Lilly Svanberg avlönas. En ansvarsförsäkring tas om någon allvarligt olycksfall skulle inträffa. En söndagsdanskväll på badgryggan genomförs. Föreningen håller sig ajour med den pågående byggnadsplanen för Andalen för at säkra att inga avlopp dras ner till badviken. Sommarfesten flyttas till avslutningen av simskoleundervisningen. Nytt räcke uppförs vid dansbanan. Cykelställ köps in. Beslut om att sätta upp en anslagstavla vid badet tas. Frågan om regnskydd debateras livligt men bordläggs till ett senare tillfälle. Medlemsantalet är 78.

1956

En materialbod uppförs vid badplatsen. Det konstateras att en förlängning av arrendet för festplatsen misslyckats. Beslut tas att cyklar och lösspringande hundar inte får medtagas till badplatsen. Simskola hålls. Medlemsantalet är 79.

1957

Ett hopptorn uppförs. Barn under 14 år ska få deltaga vid simskolan. Medlemsantalet är 81.

1958

En förlängning av arrendet för festplatsen i 6 år förhandlas fram, mot en höjning av arrendeavgiften. En badbåt i lättmetall och en livräddningsgunga köps in för att komplettera badflotten och de två livräddningsbojarna. Föreningen har även 2 luftgevär och 2 luftpistoler samt en fotboll. En ungdomssektion bildast. Styrelsen beslutar att ge Lilly Svanberg en minnessak som tack för hennes arbete som simskollärarinnan de gångna 4 åren. Medlemsantalet är 87.

1959

Ungdomsgruppen ansvarade för festen i samband med simskolans årsavslutning. Simskolan ledas av Fru Eva Pettersson. Den nyligen genomförda 45 h arbetsveckan medförde att fler vuxna nu kunnat delta i simskola under kvällstid. En medlem arrenderar del av festplatsen för att driva kioskverksamhet inkluderat speceri och charketuri. En restriktion beslutades att kisken inte fick idka försäljning vid badplatsen. En kommité på tre man utsågs för att utarbeta ett förslag på byggnation av bastu vid badplatsen. Medlemsantalet är 93.

1960

Badföreningens styrelse är i kontakt med Sandviks badförenings styrelse och med Torslanda Kållonis styrelse för att tillsammans försöka ordna en lämplig fest- och mötesplats för föreningarnas ungdomar. Frågan om bastu avskrivs vid årsmötet. Föreningen bidrar med pengar till en familj inom området som kommit i ekonomiskt trångmål efter mannens hastiga bortgång. Medlemsantalet är 93.

1961

Arbetet med att hitta en plats för ungdomarna fortsätter. En grundlig reparation av bryggan har genomförsta. Precis som tidigare genomfördes simskola. Ett bristande medlemsengagemang noteras. I ett gemensamt möte med Vägsamfälligheten föreslår den närvarande Lantmätaren att Badföreningen ska befrias från avgift till Vägsamfälligheten då medlemmarna ändå betalar sina andelar. Vidare undrade Lantmätaren även om det inte vore en fördel att slå samman föreningarna. Medlemsantalet är 97.

1962

Den tredje i en rad sommrar med dåligt väder noteras. Föreningen engageras i arbete att bygga den nya badvägen från Skogsbo ner till badet. Föreningen bidrar med 1/4 av kostnaderna för badvägen. Framkomlighetsproblem pga badgästers parkerade fordon tas upp. Kvällsdansen tas bort från Midsommarfesten.

1963

Föreningens festplats avvecklas. Simskola hålls med start veckan efter midsommar. Föreningen erhåller ett diplom från Göteborgs Simsällskap.

1964

Årsmötet flyttas till föreningens sommarmöte. Simpromotion hölls i Andalen tillsammans med Sandviks simskola. Ett nätstaket uppförs mellan badplatsen och en av grannarna. Materialet skänktes av en av föreningens medlemmar. Medlemsantalet är 99.

1965

Simskolan hade under året 60 inskrivna deltagare för Andalen och Sandvik, varav 33 från Andalen, hos lärarinnan Eva Petersson. Badbryggan repareras nödtorftigt för säsongen. Föreningens båt avvecklas. Byggnadslov för en ny redskapsbod erhålls. Medlemsantalet är 98.

1966

Badbryggan blåste upp på land under höstens storm. Beslut tas om att bygga en ny bod med redskapsskjul och WC på av Byggnadsnämnden anvisad plats. Simskolan upphör tills vidare. Badföreningen skriver en överenskommelse där tomten Andalen 1:24 upplåts till Andalens vägsamfällighet 1 september 1966 tom 31 augusti 1971 mot att Samfälligheten bildar en Badsektion.

2014

En ny anslagstavla uppförs vid Hålta-krysset. Arbetsgruppen Bastu tillsätts.

2015

Stora bryggan lagas efter stormen. Ramp för att underlätta för rullstolar och barnvagnar planeras. Bastuplanerna läggs på is. Halkstopp monteras utmed räcket. Hoppställningen ska nedmonteras för renovering.

 

2017

Hopptornet monterades ned för renovering. Toaletten har blivit friköpt av föreningen. Asfaltering utav cyckelparkeringen har gjorts.

2018

Renoverat och förstärkt fundamentet till hopptornet.

2019

Hopptornet monteras tillbaka på städdagen. 

Arbetet med att förbättra gången ner till badet påbörjas på städdagen. Som det varit tidigare så har det funnits risk för att man snubblar och gör sig illa och det har även varit problem för rullstolar och barnvagnar att ta sig fram. Arbetet blev klart i början av sommaren 2019.

2021

Bojar har införskaffats och lagts i för att säkra upp mot farliga vattenskotrar och båtar, som kör för nära

2022

Förstärkt landgången på bryggan.

2023

Taket på boden har renoveras, stadsbyggnadskontoret har tvingat oss ta bort toaletten.